reklam
reklam

Akcakoca Havadis Gazetesi

GÖZÜNÜ SEVDİĞİMİN SEDAŞ’I / BOZULAN DENGELER III

Hani halk di­lin­de der­ler ya, “pa­ra­sız adam de­ğer­siz adam­dır” diye. Yalan değil, ger­çek­ten de öyle. Dü­şün­se­ni­ze, pa­ra­sı olan ile ol­ma­ya­nın al­dı­ğı eği­ti­mi, ya da sağ­lık hiz­me­ti­ni. Yargı bor­sa­sı­na hiç gir­me­ye­ce­ğim bile…

GÖZÜNÜ SEVDİĞİMİN SEDAŞ’I / BOZULAN DENGELER III

reklam
AvatarEyüp DurduTÜM YAZILARI
4.167 views Okundu
28 Ekim 2019 - 13:09

Hani halk di­lin­de der­ler ya, “pa­ra­sız adam de­ğer­siz adam­dır” diye. Yalan değil, ger­çek­ten de öyle. Dü­şün­se­ni­ze, pa­ra­sı olan ile ol­ma­ya­nın al­dı­ğı eği­ti­mi, ya da sağ­lık hiz­me­ti­ni. Yargı bor­sa­sı­na hiç gir­me­ye­ce­ğim bile…

Kamu Ah­la­kı Den­ge­si…

Okul ön­ce­si eği­tim ala­ma­yan, özel okul­da oku­ya­ma­yan her fakir çocuk, zen­gi­ne göre de­za­van­taj­la ha­ya­ta baş­lar. Pa­ra­sıy­la oku­yup, işin kıy­me­ti­ni bil­me­den mes­le­ği­ne sahip olan zen­gin çocuk ise, yeni ne­sil­le­ri eği­tir ve yö­ne­tir. Böy­le­lik­le, eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği sağ­la­na­ma­dı­ğı sü­re­ce iki ya­ka­mı­zın bir araya gel­me­ye­ce­ği ke­sin­dir.

Bu konu için Fin­lan­di­ya’nın mu­ci­ze­vi eği­tim re­for­mu­na göz at­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim. Fin­lan­di­ya’da fır­sat eşit­li­ği be­şik­te baş­lı­yor ve her oku­lun­da zen­gin bir iş ada­mı­nın ço­cu­ğuy­la işçi ço­cu­ğu­nu yan yana gö­re­bi­li­yor­mu­şuz. Hiç­bir şe­kil­de okul üc­re­ti veya harç alın­mı­yor­muş. Bizde ise aile­ler yap­tı­ğı ba­ğı­şın bo­yu­tuy­la anı­lı­yor. Özel okul­lar­da pa­ra­yı ve­re­ne ders zili ça­lı­yor…

Sa­de­ce ka­mu­da­ki bo­zu­lan denge bu­nun­la da bit­mi­yor.

Dev­let bir­çok ko­nu­da hibe, des­tek veya teş­vik prog­ram­la­rı açık­lı­yor. Bun­la­rın ba­zı­la­rı­nı Ba­kan­lık­lar, ba­zı­la­rı­nı da KOS­GEB, MARKA gibi ku­rum­la­rıy­la kul­lan­dı­rı­yor. Ama kul­lan­ma nok­ta­sın­da ne hik­met­se, An­ka­ra’da da­yı­sı olan hep bir adım önde gi­di­yor. Bu yüz­den­de de si­ya­set, do­lay­lı veya do­lay­sız her daim iş adam­la­rı­nın göz­de­si olu­yor. Yerel bü­rok­ra­si, bu dü­ze­ni ko­ru­ya­cak olana yol ve­ri­yor. Bu düzen de­ğiş­me­dik­çe de, “böyle gel­miş böyle gider” an­la­yı­şı te­pe­den ta­ba­na git­tik­çe ya­yı­lı­yor…

Si­ya­set okulu ol­ma­lı, se­çil­me şartı ola­rak bu işin oku­lun­dan mezun olma kon­ma­lı­dır. Her pa­ra­sı olana si­ya­set­çi, bü­rok­rat, yö­ne­ti­ci ola­bil­me yolu açıl­ma­ma­lı­dır. Anca bu şe­kil­de Kamu Yö­ne­ti­mi etiği ve ah­la­kı ko­ru­na­bi­lir ve anca bu şe­kil­de eği­tim, sağ­lık, gü­ven­lik gibi milli ko­nu­lar­da sağ­lık­lı po­li­ti­ka­lar oluş­tu­ru­la­bi­lir.

Kamu yö­ne­ti­mi etiği ise, kamu gö­rev­li­le­ri­nin kamu hiz­met­le­ri­ni yü­rü­tür­ken uy­ma­la­rı ge­re­ken ta­raf­sız­lık, dü­rüst­lük, ada­let, say­dam­lık ve hesap ve­re­bi­lir­lik gibi bir takım ah­la­ki de­ğer­ler ve il­ke­ler bü­tü­nü­dür. Bu ah­la­ki den­ge­yi, sa­de­ce eği­tim­de sağ­lık­ta değil, ka­mu­nun her ala­nın­da ko­run­ma­sı ge­re­kir…

GÖ­ZÜ­NÜ SEVDİĞİMİN SEDAŞ’I…

2018 Mil­let Ve­ki­li se­çim­le­rin­den beri se­si­ni duy­ma­dı­ğı­mız Sayın Fahri ÇAKIR’ın, yerel med­ya­da “Ak Parti Be­le­di­ye­si olsa bugün Ak­ça­ko­ca daha iyi olur­du” de­ğer­len­dir­me­siy­le kar­şı­laş­tım. Böy­le­lik­le Ak­ça­ko­ca’nın ba­şı­na gelen ka­rart­ma­nın se­be­bi­ni an­la­dım. Mil­le­te hiz­met Hakka hiz­met pa­ro­la­sı ve gö­nül­le­re girme yolu bu ol­ma­sa gerek…

2014 se­çim­le­rin­de Cü­neyt Baş­kan, “İkti­dar biz­den, Ak­ça­ko­ca’ya bol kepçe hiz­met ge­ti­re­ce­ğiz” de­miş­ti. Ak­ça­ko­ca’ya bol kepçe hiz­met geldi ama İkti­dar ve­kil­le­ri he­sa­bı Sayın Meh­met Okan YAN­MAZ’a yı­kı­ver­di.

Düzce’de rabia hey­ke­li, tren pro­je­si ve diğer garip har­ca­ma­la­rı­nın borç­la­rı­nı, Sayın Faruk ÖZLÜ ida­re­sin­de ki Be­le­di­ye­ye ciddi hi­be­ler çı­ka­rı­la­rak ka­pa­tı­lır­ken, sel fe­la­ke­tin­de bir­çok hasar gör­müş Ak­ça­ko­ca Be­le­di­ye­si hiz­met ga­ra­jı­nın elekt­ri­ği­nin ke­sil­me­si­ne göz yu­mul­ma­sı, Kamu eti­ği­ne uy­ma­mış gö­nül­le­ri acıt­mış­tır. Gö­zü­nü sev­di­ği­min SEPAŞ eliy­le ya­pı­lan böy­le­si­ne ya­kı­şık­sız bir yap­tı­rı­mı, Ame­ri­ka’nın Trump’ı dahi yap­ma­mış­tır. Neyse ki, Ak­ça­ko­ca­lı­la­rın dik du­ru­şu ve Okan YAN­MAZ’ın akıl dolu karşı ham­le­siy­le, ku­ru­lan oyun kısmi de olsa bo­zul­muş­tur.

Düzce Be­le­di­ye­si bu kadar kolay hi­be­ler alır­ken, Ak­ça­ko­ca’nın ka­ran­lı­ğa mah­kûm edil­me­si­ni kı­nı­yor, tüm Ak­ça­ko­ca bü­rok­ra­si­si­ni ve Ak­ça­ko­ca­lı hem­şe­ri­le­ri­mi bu ko­nu­da bir­lik ol­ma­ya ve büyük bir oy far­kıy­la se­çil­miş Ak­ça­ko­ca Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Sayın Okan YAN­MAZ’ın ar­ka­sın­da dur­ma­ya davet edi­yo­rum…

Say­gı­la­rım­la…

KÖŞE YAZARLARI
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Akçakoca Havadis Copyright © 2015 AkcakocaHavadis Sitedeki Tüm Içerik Kaynak Gösterilmeksizin Kullanilamaz. Köşe Yazıları ve Yorumlardan Yazarları Sorumludur.

<Aydın araç kiralama sex hikayeleriseks indirizmir escortbursa escortbursa escortizmir escortescort izmirescort bursaescort izmirescort antalyaescort izmirporno izleporno indir
mersin escort bayanmersin escort bayanmersin escort bayanmersin escort bayanmersin escort bayanmersin escort bayanmersin escort bayankayseri escort bayankonya escort bayankonya escort bayanmalatya escort bayanmalatya escort bayanerotik filmfilm izleaksiyon film izle